کتابخانه ایثار و شهادت  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷-۱۳۰۴ -- س‍ال‍ش‍م‍ار
ل‍طی‍ف‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۹ -- خ‍اطرات‌
پ‍اپ‍ی‌، م‍رادح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸ -- - خ‍ودس‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دن‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۶۰-۱۲۹۲
ش‍ه‍ی‍دان‌ -- ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍اش‍ورا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍دائ‍ی‍ان‌ اس‍لام‌
ش‍ه‍ادت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- وق‍ای‍ع‌ دش‍ت‌ آزادگ‍ان‌ در دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ن‍ه‍اون‍د
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ل‍طی‍ف‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۱۹ -- - خ‍اطرات‌
م‍ه‍دوی‍ت‌
م‍وزه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
ق‍ی‍ام‌ پ‍ان‍زده‌ خ‍رداد، ۱۳۴۲ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌۱۳۵۹- ۱۳۶۷ -- خ‍اطره‌
ف‍دائ‍ی‍ان‌ اس‍لام‌ -- ع‍ک‍س‌ ه‍ا
ج‍ه‍اد در ق‍رآن‌ک‍ری‍م‌
ن‍ی‍س‍اری‌، ام‍ی‍رح‍ش‍م‍ت‌، ۱۲۵۹- ۱۳۳۱ ؟
م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍اس‌ ، ۱۹۵۲- ۱۹۹۲ م‌sabbA ,iwasuM .
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ص‍اب‍ر، رض‍ا
م‍ص‍طف‍وی‌، ف‍ری‍ده‌
ق‍ی‍ص‍ری‌، م‍ه‍دی‌۱۳۵۹-
ع‍اق‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۰۷-
م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ادرق‍ل‍ی‌
طرف‍ی‌، ح‍م‍ی‍د-
ن‍وران‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ی‍ث‍م‌
ک‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍ات‍ون‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ل‍طی‍ف‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۹-
پ‍اپ‍ی‌، م‍رادح‍س‍ی‍ن‌
ن‍اه‍ی‍دی‌ آذر، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۷-
م‍ردان‍ی‌ ن‍وک‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ف‌آب‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۴۶-
م‍ظاه‍ری‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وزه‌ ع‍ب‍رت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
اخ‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
اف‍لاک‌
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ورای‍ث‍ارگ‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ک‍وی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍ادش‍ه‍ی‍د وام‍ورای‍ث‍ارگ‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ن‍ش‍رش‍اه‍د
آزادم‍ه‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍ل‍م‌ ن‍و
ن‍ام‍ک‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روزشمار تاریخ ایران :از مشروطه تا انقلاب اسلامی
عاقلی ، باقر، ۱۳۰۷- ؛  تهران نامک   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭‌ع۲ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نهاوند در انقلاب
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۰‬,‭‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازنویسی یادداشت های زندانیان سیاسی ۱۵ خرداد۱۳۴۲ : یادداشت های زندان :شرحی دیگر از مقاومت در زندان موقت شهربانی
شریف آبادی ، مرتضی ،۱۳۴۶- ؛  تهران موزه عبرت ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۳/۴‬,‭‌ش۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شقایق در محراب :حیات و سیره ی دومین شهید محراب آیت الله مدنی
قیصری ، مهدی ۱۳۵۹- ؛  تهران مرکز اسناد و انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۳‬,‭‌ق۹‌ش۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هل انا ارهابی ؟؟!
لطیف ، مهدی ،۱۳۱۹- ؛  تهران آزادمهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹۶۶‬,‭‌ل۶‌ه۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
من یک تروریست هستم ؟؟!
لطیف ، مهدی ،۱۳۱۹- ؛  تهران آزادمهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹/۶۶‬,‭‌ل۶‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سه مبارز مشروطه
ناهیدی آذر، عبدالحسین ،۱۳۱۷- ؛  تبریز اختر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭‌ن۲‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امیر قافله
خاتون ، محمدعلی ؛  تهران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۲۶/۶‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موزه شهدا مروری بر ریشه ها، مبانی نظری ، گونه شناسی ...
مظاهری تهرانی ، حمید ؛  تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهش و تبلیغات نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AM‬,‭۷۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهدویت و شهادت
مردانی نوکنده ، محمدحسین ؛  تهران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴‬,‭‌م۴‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شهید و شهادت در قرآن و حدیث
تهران بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صلای بیداری
کائینی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان بنیادشهید وامورایثارگران ، معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی ، نشرشاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۲‬,‭‌ک۲‌ص۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نقش فدائیان اسلام در تاریخ معاصر ایران
حسینیان ، روح الله ؛  تهران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۲‬,‭‌ح۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کجاست عاشورای من و تو
محمدی ، میثم ؛  قم قلم نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۳‌ک۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کمربندهای انفجاری
عبداللهی صابر، رضا ؛  تهران سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران ، معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۲۶/۶‬,‭‌ع۲‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عاشورا در گذار به عصر سکولار( مجموعه مقالات )
نورانی نژاد، حسین ، ۱۳۵۵ - ، گردآورنده ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۷۵‬,‭‌ن ۹‌ع۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بلند پرواز( سیری در دنیای قلم ، سیاست ، ثروت و)...
پاپی ، مرادحسین ؛  تهران افلاک   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس
طرفی ، حمید- ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۱۴‬,‭ط۴د۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
وقتی سپیده دمید
محمدی ، نادرقلی ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۹۱‬,‭‌م۳و۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آیات جهاد
مصطفوی ، فریده ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌م۶‌ت۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9