کتابخانه ایثار و شهادت  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍دوی‍ت‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ن‍وری‌،۱۳۲۷-۱۲۵۹ق‌-س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ه‍دای‌ روح‍ان‍ی‌
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌اب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ،۱۲۵۱-۱۱۹۳ق‌.
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ری‍م‌،۱۳۴۰ -- س‍ف‍ره‍ا -- ع‍راق‌
ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌-اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ وت‍ج‍ارت‌ - م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
س‍ازم‍ان‌اطلاع‍ات‌وام‍ن‍ی‍ت‌ک‍ش‍ور.
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ال‍ل‍ه‌،ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۷۹-ن‍ظری‍ه‌درب‍اره‌زن‍ان‌
ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍اه‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌۱۳۵۹-۱۳۶۷. ن‍ق‍ش‌ ارام‍ن‍ه‌ در ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
اس‍رائ‍ی‍ل‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)،پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌ ،۵۳س‍ال‌ ق‍ب‍ل‌ ازه‍ج‍رت‌۱۱ق‌-ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ج‍ه‍اد
ع‍ل‍ی‌اف‌،ع‍ل‍ی‌اک‍رام‌،-۱۹۴۰-م‌.خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ام‍وی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
ع‍راق‌- ت‍اری‍خ‌- ح‍م‍ل‍ه‌ ای‍ال‍ت‌ م‍ت‍ح‍ده‌ ،۲۰۰۳م‌
ن‍ی‍ای‍ش‌-ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ن‍ظری‍ه‌در ب‍اره‌ن‍ی‍ای‍ش‌
ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)؛ام‍ام‌ س‍وم‌۴۱-۴ ق‌-- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
ع‍ب‍دی‌ ب‍س‍طام‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌-- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
زواره‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا
ع‍ل‍ی‌اف‌،ع‍ل‍ی‌اک‍رام‌،۱۹۴۰
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دک‍ت‍ری‍ن‌ م‍ه‍دوی‍ت‌(دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۵ : ت‍ه‍ران‌)
رم‍ض‍ان‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌ ،۱۳۳۹
س‍ع‍ی‍دی‌ پ‍ور،ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ور،ح‍م‍ی‍د،۱۳۵۳
ال‍ه‍ی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌۱۳۵۱-
ام‍ی‍ن‍ی‌،داوود۱۳۴۴
رض‍وان‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر،۱۳۴۳-
ع‍ب‍دی‌ ب‍س‍طام‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، س‍اس‍ان‌
پ‍س‍ن‍دی‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۴-
ب‍وداغ‍ی‍ان‍س‌، آرم‍ان‌
اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ،۱۳۳۴-
ح‍س‍ن‌س‍م‍ن‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ری‍م‌،۱۳۴۰-
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌
راه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
ت‍رف‍ن‍د
ص‍ری‍ر
وزارت‌ اطلاع‍ات‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌
آش‍ی‍ان‌
م‍رک‍زاس‍ن‍ادان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍ادان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ روش‍ن‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍دوی‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌م‍طال‍ع‍ات‌وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌اب‍رارم‍ع‍اص‍رای‍ران‌
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ ج‍م‍ک‍ران‌
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌وپ‍ژوه‍ش‍ی‌ (ره‌) ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌م‍رک‍زآم‍وزش‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، گ‍ردان‌ ۳ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء، م‍رک‍ز ث‍ب‍ت‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گل مریم :بررسی نقش ارامنه در هشت سال دفاع مقدس
بوداغیانس ، آرمان ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۱۴‬,‭‌ب۹‌گ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جنبش حسنیان ؛ ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی
الهی زاده ، محمدحسن ۱۳۵۱- ؛  قم شیعه شناسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۸/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
با من به عتبات عالیات بیائید( سفرنامه )
معینی ، مریم ،۱۳۴۰- ؛  اصفهان علم آفرین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۰/۶۵‬,‭‌م ۶‌ب۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیایش درمنظومه معرفت دینی محمد اقبال لاهوری
سعیدی پور،امیرعباس ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۶‬,‭‌س۷‌ن۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شاهدان قدسی ( مفاخر شهدای روحانیت در خراسان )
پسندیده ، محمود، ۱۳۴۴- ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۵/۷‬,‭‌پ۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت :مقالات برگزیده
همایش بین المللی دکترین مهدویت (دومین :۱۳۸۵ : تهران ) ؛  قم موسسه آینده روشن ، پژوهشکده مهدویت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴/۴‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سازمانی جهاد
زواره ، علی رضا ؛  تهران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، گردان ۳ سیدالشهداء، مرکز ثبت و نشر آثار دفاع مقدس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۱۸۸۶‬,‭ز ۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حجه الاسلام شهید محمدعلی منتظری یاران امام به روایت اسناد ساواک
تهران وزارت اطلاعات ، مرکز بررسی اسناد تاریخی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۳/۴‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقش زنان درنهضت امام خمینی ( ره )
طهماسبی کیهانی ، ساسان ؛  تهران مرکز اسنادانقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۳‬,‭ط۹‌ن۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه وعملکردفداییان اسلام
امینی ،داوود۱۳۴۴ ؛  تهران مرکزاسنادانقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات حاج علی اکرام علی اف
علی اف ،علی اکرام ،۱۹۴۰ ؛  تهران مرکزاسنادانقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۶۹۷/۸‬,‭‌ع۸‌خ۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قدرت سرکوب رژیم پهلوی وانقلاب اسلامی
شایسته پور،حمید،۱۳۵۳ ؛  تهران مرکزاسنادانقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ش۲‌ق۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل
تهران موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصرایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۰۲/۹۵‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استقبال خونین
عبدی بسطامی ،علی ؛  تهران صریر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۴۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آخرین آوازقو:بازکاوی شخصیت وعملکردشیخ فضل الله نوری براساس آخرین برگ زندگی اووفرجام مشروطه و
ابوالحسنی ، علی ،۱۳۳۴- ؛  تهران تاریخ معاصر ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۵۳‬,‭‌ف‍لا۲آ۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بازخوانی نهضت ملی ایران
حسینیان ، روح الله ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۷‬,‭‌ح۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ناگفته های جنگ عراق
قم موسسه آموزشی وپژوهشی (ره ) امام خمینی مرکزآموزشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹/۷‬,‭‌ن۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آداب عزاداری شهیدان کربلا
حسن سمنانی ،حسین ؛  تهران راه نیکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۰/۳‬,‭‌ح۵آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قائم مقام فرهانی
رمضانی ،عباس ،۱۳۳۹ ؛  تهران ترفند   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۵۸‬,‭ر۸‌ق۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیامبراعظم ( ص )وجهادوبرده داری
رضوانی ،علی اصغر،۱۳۴۳- ؛  قم مسجد مقدس جمکران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴‬,‭ر۵‌پ۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9