کتابخانه ایثار و شهادت  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍از
رن‍ج‍ب‍ری‌ -، ل‍طی‍ف‌ -، ۱۳۲۶- ۱۳۶۲
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ت‍رور
ح‍زب‌ ال‍ل‍ه‌( ل‍ب‍ن‍ان‌)
ع‍ب‍اس‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ق‍ه‍رودی‌
م‍ح‍س‍ن‌ وزوای‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ج‍ان‍ب‍ازان‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -- )س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ راب‍ری‌، ی‍وس‍ف‌
پ‍اش‍اپ‍ور ی‍والاری‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۷-
آق‍ام‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۹-
ج‍لال‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
س‍دره‌ ال‍م‍ن‍ت‍ه‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌
ن‍ج‍م‌ال‍ه‍دی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍را، ک‍ان‍ون‌ ه‍ن‍ر اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
در انتظار پرواز :شرحی از زندگینامه جانبازان قطع نخاع استان کرمان
کریمی رابری ، یوسف ؛  کرمان bتلفن ناشر : ۰۳۴۱-۲۲۲۹۷۲۷،آدرس ناشر :کرمان خ شهید رجایی ،کوچه شماره ۴ ،انتهای کوچه .درب سمت راست انتشارات گرا، کانون هنر استان کرمان ، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۸‬,‭‌ک ۴د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حزب الله لبنان و بیداری اسلامی
پاشاپور یوالاری ، حمید، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۲۴۲۵۴۴ فاکس ۲۲۲۱۱۱۷۴،آدرس ناشر :خ شریعتی نرسیده به میدان قدس روبه روی پمپ بنزین اسدی مرکز اسناد انقلاب اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸۷/۶۵‬,‭‌پ۲‌ح۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لطیف عشق :زندگی نامه داستانی شهید سروان لطیف رنجبری
آقامیرزایی ، محمدعلی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۲۴۷۴۹،آدرس ناشر :تهران - خ طالقانی - خ ملک الشعرای بهار - ساختمان شماره ۳ - ط اول - سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ، نشر شاهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭آ ۷‌ل۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان فروردین ۸۴
تهران خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان اردیبهشت و خرداد۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان تیر۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان مرداد۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان شهریور۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان مهر۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان آبان ۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان آذر۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان دی ۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌ ۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله فارسی
 
 
شاهد نوجوان بهمن ۸۴
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله فارسی
 
 
شاهد جوان بهمن و اسفند۹۱
تهران b خیابان طالقانی ، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی بهار شمالی ، شماره ۵، صندوق پستی :۱۹۴/۱۵۷۱۵ ، تلفن :۸۸۸۴۲۲۴۷ . بنیاد شهید و امور ایثارگران   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: م‌۹۱-۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
سردار شهید محسن وزوایی
تهران نشر الکترونیکی شاهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: چ‌۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
قربانیان ترور
تهران نشر الکترونیکی شاهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: چ‌۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرمانده شهید عباس کریمی
تهران نشر الکترونیکی شاهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: چ‌۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
سجاده های ارغوانی
تهران نشر الکترونیکی شاهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: چ‌۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سرود حماسه ها :مجموعه تاریخ منظوم انقلاب و دفاع مقدس
جلالی ، حفیظالله ، ۱۳۲۶- ؛  شهرکردbتلفن ناشر : ۲۲۲۶۶۷۱- ۰۹۱۳۳۸۱۱۳۶۰ ،آدرس ناشر :شهرکرد، میرآباد غربی ، خ . شمسی خ . خیام سوم ک . پنجم پ .۱۱ سدره المنتهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ج ۸‌س۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شعر :قاصدکهای سوخته
قم bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۷۵۱۵۴۷۷ - ۰۹۱۲۷۵۳۵۴۰۳ ،آدرس ناشر :قم ،۴۵ متری آذر-شهرک اندیشه - ک نصر۱-پ ۳۰ -ط فوقانی نجم الهدی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9